Pension Plan Prognosis (PPP) Suite

 
Bij de ontwikkeling of herziening van een collectieve pensioenregeling, bij de beoordeling van offertes en vergelijking van pensioenproducten van pensioenaanbieders, of bij de analyse van de risico’s verbonden aan een pensioenregeling zijn prognosemodellen onontbeerlijk. Daarbij gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er in haar “leidraad tweede pijler pensioenadvisering” vanuit dat bij een goed en passend pensioenadvies de te verwachten ontwikkeling van de onderneming in de toekomst in aanmerking wordt genomen.
 
De PPP Suite van ActuComp stelt de pensioenadviseur in staat om op basis een gedetailleerd inzicht in alle berekeningsresultaten een deskundig en passend advies te geven over:
-         de invulling van de pensioenregeling;
-         de ontwikkeling van de pensioenlasten en draagbaarheid ervan in de toekomst;
-         gevolgen die de pensioenregeling heeft voor de balanspositie van de onderneming;
-         de voorwaarden voor indexatie;
-         eventuele eigen bijdrage door de werknemers;
-         consequenties en risico’s van keuzes.
 
De PPP Suite omvat een tweetal rekenmodellen, namelijk een model voor Defined Benefit regelingen (PPV-DB)  en een model voor Defined Contribution regelingen (PPV-DC)
Uitgaande van een groep deelnemers, bestaande uit actieven, slapers en gepensioneerden, en rekening houdend met uittredingskansen (sterfte, ontslag en arbeidsongeschiktheid) en aannames ten aanzien van intreding (vervanging en nieuwe toetreding) worden in deze modellen de te verwachten jaarlijkse pensioenlasten, de ontwikkeling van de opgebouwde en te bereiken aanspraken, de uitkeringen (cashflow van de benefits) en de voorziening geprognotiseerd.Een prognose van deze grootheden verschaft inzicht in de kwaliteit van de regeling en biedt de mogelijkheid pensioenproducten met elkaar te vergelijken.
 
 

AKS Update Service

Voor de berekening van de in PPP Suite benodigde actuariële factoren wordt gebruik gemaakt van het Actuarieel Kennissysteem AKS. AKS beschikt over een eigen database waarin de actuariële formules, statistieken (o.a. overlevingstafels, partnerfrequenties) en rentetermijnstructuren worden beheerd. ActuComp stelt maandelijks een update van deze database aan haar klanten ter beschikking. 
 

Product Template Service

Als aanvulling op  de PPP Suite verstrekt ActuComp Product Templates van pensioenproducten van Verzekaars/PPI's. Hierdoor wordt het mogelijk om  met "een druk op de knop" alle parameters van een  pensioenproduct te kopiëren naar het rekenmodel waarna de pensioenregeling direct kan worden doorgerekend. Dit bespaart de pensioenadviseur tijd en maakt het mogelijk om ook voor kleinere ondernemingen, overeenkomstig de leidraden van de AFM, een kostenefficiënte analyse van pensioenproducten uit te voeren en daarmee de kwaliteit van het advies te verhogen.